Wars

Federalistiska argument för att ratificera konstitutionen

Federalistiska argument för att ratificera konstitutionen

Vad är federalistiska argument för att ratificera konstitutionen? Ett argument var att det fanns tre grundläggande frågor, huruvida konstitutionen skulle behålla den republikanska regeringen, den nationella regeringen skulle ha för mycket makt och rättsakten behövdes i konstitutionen.

Federalistiska argument för att ratificera konstitutionen

Den nya konstitutionen skulle träda i kraft så snart nio stater ratificerade den. År 1788 hade nio stater. Men anhängare av konstitutionen var oroliga för att New York, en stor och viktig stat, inte hade gjort det. Bland de berörda var James Madison, Alexander Hamilton och John Jay. Under pseudonymen Publius skrev dessa män en serie artiklar känd tillsammans som The Federalist, först publicerade en i taget i New York-tidningar. (Även om kanske bättre känd som The Federalist Papers ända sedan Clinton Rossiter publicerade en utgåva av dem under det namnet, kallades de ursprungligen helt enkelt The Federalist.)

För att övertyga motståndare av konstitutionen - antifederalisterna - att ändra åsikter, ville författarna till federalisten försäkra dem om att den föreslagna federala regeringen inte skulle äventyra staternas rätt till självstyre. I Federalist nr 45 förklarade Madison att de befogenheter som delegerats till den federala regeringen enligt konstitutionen var "få och definierade", medan de som återstod med staterna var "många och obestämda." Federal verksamhet skulle nästan uteslutande begränsas till utrikesfrågor. De befogenheter som är reserverade till staterna, å andra sidan, "kommer att omfatta alla de föremål som i den vanliga affärskursen rör människors liv, friheter och egenskaper; och statens interna ordning, förbättring och välstånd. ”